logo
logo
Foto ke článku

Výuka v prvním lednovém týdnu od 4.1. do 10.1. 2021

30.12.2020

Dle nového usnesení vlády č. 1377  s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod. je omezen provoz škol. Provoz základních škol podle školského zákona je omezen tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. a 2. ročníků.

Pro žáky 3. – 9. ročníků je povinná distanční výuka.

Bližší informace k provozu školy i k distanční výuce najdou rodiče i žáci v EŽK.

 

Foto ke článku

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

17.12.2020

Vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků, studentů a účastníků:

 • základních škol,
 • školních družin, školního klubu a střediska volného času.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

V těchto volných dnech mohou rodiče čerpat ošetřovné.

Žáci se nemohou stravovat ve školní jídelně. Obědy budou odhlášeny automaticky.

Foto ke článku

Rozsvícení vánočního stromu

27.11.2020

Krásné prožití vánočních svátků vám všem přeje Sedmička!

A pro zhlédnutí letošního rozsvícení vánočního stromu pokračujte, prosím, pomocí tlačítka "Celý text".

Foto ke článku

Pokyny k prezenční výuce od 30.11.2020

25.11.2020

 

Žáci 1. a 2. tříd pokračují ve školní docházce prezenčně, tak jako dosud. I ŠD funguje podle zvyklostí.

Ročník 3., 4.,5. nastupují k prezenční výuce v pondělí 30.11.2020 podle běžného rozvrhu v liché i sudé týdny.

Školní klub pro 3. třídy nemůže fungovat, protože je zakázáno směšovat třídní kolektivy. Peníze za dobu od 14.10. do konce kalendářního roku budou vráceny během příštího týdne na účet, ze kterého byly odeslány.

6. ročník bude mít prezenční výuku vždy v lichém týdnu a začíná 49. týden, to je 30.11. 2020. V sudém týdnu bude mít 6. ročník distanční výuku.

7.A a 7.B bude mít prezenční výuku vždy v lichém týdnu a začíná v pondělí 30.11.2020. V sudém týdnu bude mít distanční výuku.

7.C a 7.D bude mít prezenční výuku v sudém týdnu a začíná prezenčně 7.12.2020. V lichém týdnu budou mít tyto třídy výuku distanční.

8. ročník má prezenční výuku v sudém týdnu a do školy přijde 7.12.2020. Příští týden je lichý a proto bude mít 8. ročník výuku distanční.

9. ročník začíná prezenční výuku 30.11.2020 a chodit bude do školy každý den, v liché i sudé týdny.

 

Jazyky budou podle pokynů MŠMT vyučovány vždy ve skupině třídy, nikoliv podle předchozího rozdělení, tak aby se žáci jednotlivých tříd nepotkávali.

Rozdělení vchodů při ranním zahájení vyučování:

1.,2. ročník – hlavní vchod levé dveře (jako dosud) – nejpozději v 8.00

3. ročník + 5.D, 5.E boční vchod vlevo od vchodu hlavního

4. ročník + 5.A, B, C hlavní vchod levé dveře – v čase 8.05 – 8.20

Žáci 1.,2. a 3. ročníku mohou přijít do školy již od 7 hodin. U hlavního vchodu si tyto žáky vyzvedává pověřená vychovatelka v 7.00, 7.15, 7.30, 7.45 a odvádí děti do třídy.

9. ročník vstupuje do budovy vchodem od ŠJ v době 7.45 – 8.10.  V 8.15 začíná vyučování.

Žáci ostatních ročníků II.stupně vcházejí do budovy hlavním vchodem (pravé dveře). Žáci se nezdržují v šatnách, ihned po přezutí odchází do své třídy.

Žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, budou mít přihlášené obědy vždy v době prezenční výuky automaticky. Pokud nebudou chtít využít možnost oběda, je potřeba odhlásit oběd předchozí den do 14.00. Žáci, kteří budou na distanční výuce, nebudou moci školní jídelnu navštěvovat z kapacitních důvodů a budou odhlášeni automaticky.

Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

25.11.2020

Pokyny pro žáky a rodiče:

 • Odkaz pro přečtení Manuálu MŠMT k provozu škol od 30. listopadu 2020

            https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 • Informace o hygienických a epidemiologických pravidlech a z toho vyplývajících organizačních opatřeních ve škole budou zveřejňovány vždy v EŽK
 • Škola se řídí podle doporučení KHS a  MZd, podle nařízení MŠMT a podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. PES
 • Žáci budou dodržovat pravidla osobní a respirační hygieny podle pokynů učitelů
 • Pohyb žáků ve škole je po dobu tohoto školní roku omezen takto:
 1. Žáci I. stupně se zdržují převážně ve své třídě, o přestávce na svém patře v blízkosti své třídy.
 2. Žáci II.stupně se zdržují převážně ve své třídě, mezi třídami nepřecházejí bez pokynů vyučujícího.
 3. Žáci dodržují zapsaný zasedací pořádek.
 • Školní družina bude v tomto školním roce fungovat pro žáky prvních a druhých tříd. Více o provozu ŠD najdete v rubrice Školní družina. Vzhledem k nařízení MŠMT nemůže fungovat školní klub pro žáky 3. tříd. 
 • Provoz ranní družiny nebude. Pro žáky 1. – 3. tříd bude škola otevřena od 7.00. Vždy v 7.00, v 7.15, v 7.30 a v 7.45 budou děti u hlavního vchodu  vyzvednuti   vychovatelkou a odvedeni do svých tříd.
 • Ostatní žáci vstupují do školy v určeném čase a určenými vchody. Po celou dobu pobytu ve škole jsou všichni žáci i zaměstnanci povinni nosit roušky nebo jiné zakrytí úst a nosu.
 • Komunikace rodič – učitel probíhá prioritně prostřednictvím EŽK, pokud je účast zákonného zástupce nebo cizí osoby nezbytně nutná, probíhá v prostoru k tomu určeném, vždy po předchozím zapsání schůzky na sekretariátu školy, vždy s použitím roušky
 • Buďte ohleduplní a neposílejte do školy nemocné dítě (Nejde jenom o Covid-19, ale i o rýmu, chřipku, kašel). Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nemohou účastnit prezenční výuky. Jestliže se příznaky projeví během výuky, je neprodleně informován zákonný zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne.
 •  Pokud žák trpí chronickým onemocněním (např. alergie), jehož projevem jsou příznaky podobné infekčnímu onemocnění Covid (rýma, kašel), měl by mít lékařské osvědčení o chronickém onemocnění. 
 • Provoz sekretariátu je  po celou dobu nouzového stavu omezen na pondělí 9.00 - 12.00 a středu 9.00 - 12.00. Nutnou návštěvu v jiné době je možné si dohodnout na telefonním čísle 326 733 971.

Veškerá opatření jsou v souladu s doporučením MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. V opatřeních jsou zohledněny i prostorové a personální podmínky nutné k chodu naší školy.

Vážení rodiče, věříme, že uvedená opatření v současné době nutná, pochopíte a budete respektovat. Ani nás netěší, že musíme vzhledem k epidemiologické situaci omezit chod školy.

 

Foto ke článku

Nástup 1. a 2. tříd do školy

14.11.2020

Pro žáky 1. a 2. tříd končí 17.11. 2020 distanční výuka. Žáci nastoupí do školy 18.11.2020. Podrobné informace naleznete v příloze.

Foto ke článku

Organizace školního roku 2020/2021

19.08.2020

Vyučování:

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

 

 Prázdniny:
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: pondělí 8. února 2021 – neděle 14. února 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne v středu 1. září 2021.

 

Volno ředitele školy není zatím plánované.

Foto ke článku

Poděkování rodičům

26.06.2020


Vážení rodiče, 
jménem vedení školy a všech učitelů, vám děkuji  za spolupráci v dnes uzavřeném školním roce, který nebyl lehký ani pro učitele, ani pro žáky a tím méně pro vás, rodiče. Děkuji za váš vstřícný přístup, za suplování role učitele a za trpělivost. Vím, jak byla pro mnohé z vás situace obtížná a časově náročná a jak obrovský úkol jste zvládli. Smekám pomyslný klobouk a věřím, že děti vám vše v budoucnu vrátí.
Pokud bych vám mohla vystavit vysvědčení za uplynulé tři měsíce, hodnotila bych vaši snahu na výbornou.
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji klidné léto, plné sluníčka a pohody.
Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

 

Foto ke článku

Zakončení školního roku

17.06.2020

Organizace posledního školního dne v roce 2019/2020

Protože letošní školní rok je trochu netradiční, netradičně se s ním i rozloučíme, a to v atriu naší školy. Poslední roky se loučíme se žáky devátých tříd slavnostně ve Sboru českých bratří. Tentokrát nám to překazila nepřehledná série mimořádných opatření, a tak slavnostní akt předání vysvědčení deváťákům provedeme právě v atriu za účasti všech žáků 26.6.2020. V tento slavnostní den přijdou všichni žáci do školy v 8.15. Škola bude otevřená od 8.00.

Slavnost proběhne za účasti fotografa s krátkým kulturním programem v 8.30.

Teprve po této slavnosti, která bude trvat přibližně hodinu, se žáci odeberou do tříd a převezmou si svoje vysvědčení. Počítáme s ukončením vyučování kolem 10.15.

Vysvědčení si podle pokynů MŠMT mohou převzít všichni žáci osobně.

Ti žáci, kteří již ve škole byli a přinesli podepsané „Čestné prohlášení“, přijdou do školy v 8.15, půjdou do třídy a s třídním učitelem přijdou do atria. Ti, kteří se v době mimořádných opatření připravují stále distančně a budou si chtít vyzvednout vysvědčení osobně, musí přijít do své třídy v 8.15, zúčastnit se slavnosti v atriu a přinést podepsané „Čestné prohlášení“.

Pokud si žák nevyzvedne vysvědčení 26.6.2020, bude vysvědčení vydáváno zákonnému zástupci v týdnu 29.6. – 3.7.2020, v čase 9.00 – 12.00, v pátek 26.6. nebude vysvědčení k dispozici na sekretariátu školy.

 

Foto ke článku

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

13.05.2020
 • Na odkaze naleznete "Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu pro školník rok 2020/2021":

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5141.pdf

 

 • Následné Informace pro rodiče přijatých žáků jsou k dispozici na odkaze:

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5142.pdf

 

Foto ke článku

Hodnocení - II. pololetí

03.05.2020

Vážení rodiče,

v minulých dnech vydalo MŠMT vyhlášku a metodický pokyn k hodnocení žáků za II.pololetí. K přečtení je v příloze. Koncem května zveřejníme bližší informace v souladu s vyhláškou o hodnocení na naší základní škole. Snahou bude dodržet základní principy hodnocení žáků – aby bylo v současné nestandardní situaci pokud možno spravedlivé a objektivní.

Jsme velmi rádi, že se téměř všichni žáci zapojili do nestandartní domácí výuky, že svědomitě plní domácí přípravu a zapojují se do online výuky. Děkujeme vám, rodičům, že s dětmi pracujete a pomáháte jim i nám v této zvláštní situaci.

Společně to zvládneme.

Vedení školy

 

Odkaz na zmíněnou vyhlášku a metodický pokyn:
https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5138.pdf

Foto ke článku

Úprava školního řádu

08.10.2019

Vážení rodiče,
upozorňuji na aktualizaci školního řádu, který je na webových stránkách naší školy v rubrice Dokumenty. Školní řád byl projednán na pedagogické radě a 3.10. 2019 jej schválila Školská rada. Změny jsou vyznačeny červeně a nový školní řád je platný od 7.10.2019. Dodatky ke školnímu řádu zůstávají v platnosti.

Milada Mizerová, ředitelka školy

Sedmička opět mezi nejlepšími

Sedmička opět mezi nejlepšími

14.09.2019
Druhá zářijová středa byla termínem tradičního běhu „Teribear hýbe Mladou Boleslaví“. Letos se tato akce uskutečnila již popáté a stejně jako ve všech předchozích ročnících se tentokrát na start do lesoparku Štěpánka vydalo několik desítek žáků sedmé základní školy...