logo
logo
Opatření v souvislosti s Covid-19

Opatření v souvislosti s Covid-19

09.10.2020

Nové nařízení vlády, platné od 14.10.2020

I.i II. stupeň základních škol přechází na distanční výuku od středy 14.10.2020.

Distanční výuka bude probíhat až do 23.10..

26.10. 2020 začínají podzimní prázdniny, které trvají do 2.11.2020. Poté se žáci vrátí do školy, pokud vláda nenařídí jinak.

Forma distanční výuky je zcela v kompetenci vyučujícího daného předmětu. Distanční výuka je povinná. Tělesná, hudební, výtvarná výchova a pracovní činnosti se ve dvou týdnech do podzimních prázdnin nebudou vyučovat. Práce žákům bude zadávána přes EŽK (Bakaláři), aplikace Domácí úkoly.

Školní jídelna v době uzavření škol je také mimo provoz. Obědy žákům budou odhlášeny až do 30.10.2020.

Žádost o ošetřovné škola nepotvrzuje, pečující osoba žádá u svého zaměstnavatele na základě svého vlastního prohlášeni. Přesnou formulaci konzultujte se svým zaměstnavatelem.

Provoz sekretariátu ve dnech 14.10. - 2.11. 2020 je omezen. Provozní doba sekretariátu školy - pondělí, středa  9.00 - 12.00

 

 

 

Adaptační kurz žáků 6. roč. - Drhleny

Adaptační kurz žáků 6. roč. - Drhleny

07.10.2020
Foto ke článku

Zřízení školního klubu pro žáky třetích tříd

27.08.2020

Kritéria pro přijetí žáků do Školního klubu

Kapacita školního klubu je 25 žáků třetího ročníku.

 O přijetí žáků do školního klubu rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněné přihlášky k činnosti ŠK a stanovených kritérií pro přijetí.

Na zapsání do ŠK není právní nárok. Školní klub bude otevřen v případě, že se přihlásí nejméně 10 žáků.Přihláška bude během dnešního dne vložena do rubriky Formuláře.

 Kritéria pro přijímání žáků do školního klubu

 

 1. včasné odevzdání řádně vyplněné přihlášky (do 4.9.2020)
 2. žák třetího ročníku
 3. uhrazení částky za první čtyři měsíce do 22.9.2020 ( více informací odkazu Školní družina)
 4. žák dojíždějící mimo Mladou Boleslav
Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

Provoz a režim školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

27.08.2020

Pokyny pro žáky a rodiče:

 • Odkaz pro přečtení Manuálu MŠMT k provozu škol od září 2020

            https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

 • Informace o hygienických a epidemiologických pravidlech a z toho vyplývajících organizačních opatřeních ve škole budou zveřejňovány vždy v EŽK
 • Škola se řídí podle doporučení KHS a  MZd, podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor
 • Aktualizace telefonních i emailových kontaktů na všechny zákonné zástupce pomocí dotazníků zaslaných 2.9. prostřednictvím žáků a zaslaných zpět nejpozději 7.9. opět prostřednictvím dětí. Součástí dotazníku je i možnost/nemožnost připojení k případné online výuce.
 • Žáci budou dodržovat pravidla osobní a respirační hygieny podle pokynů učitelů
 • Pohyb žáků ve škole je po dobu tohoto školní roku omezen takto:
 1. Žáci I. stupně se zdržují převážně ve své třídě, o přestávce na svém patře v blízkosti své třídy.
 2. Žáci II.stupně se zdržují převážně ve své třídě, mezi třídami přecházejí pouze na hodiny jazyků, Tv, Hv a chemie.
 3. Žáci dodržují zapsaný zasedací pořádek.
 • Školní družina bude v tomto školním roce fungovat pro žáky prvních a druhých tříd. Pro žáky 3. tříd bude zřízen Školní klub třeťáků. Bližší informace najdete v rubrice Rodiče – školní družina

           Provoz ranní družiny nebude. Pro žáky 1. – 3. tříd bude škola otevřena od 7.00. Vždy v 7.00, v 7.15 a v 7.30 budou děti u hlavního vchodu                     vyzvednuti   vychovatelkou a odvedeni do svých tříd.

           V 7.45 bude škola standardně otevřena pro všechny žáky.

 • Komunikace rodič – učitel probíhá prioritně prostřednictvím EŽK, pokud je účast zákonného zástupce nebo cizí osoby nezbytně nutná, probíhá v prostoru k tomu určeném, vždy po předchozím zapsání schůzky na sekretariátu školy, vždy s použitím roušky
 • Buďte ohleduplní a neposílejte do školy nemocné dítě (Nejde jenom o Covid-19, ale i o rýmu, chřipku, kašel). Žáci s příznaky infekčního onemocnění se nemohou účastnit prezenční výuky. Jestliže se příznaky projeví během výuky, je neprodleně informován zákonný zástupce, který si žáka bezodkladně vyzvedne.

           Pokud žák trpí chronickým onemocněním (např. alergie), jehož projevem jsou příznaky podobné infekčnímu onemocnění Covid (rýma, kašel),                 měl by mít lékařské osvědčení o chronickém onemocnění.

Veškerá opatření jsou v souladu s doporučením MŠMT k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19. V opatřeních jsou zohledněny i prostorové a personální podmínky nutné k chodu naší školy.

Vážení rodiče, věříme, že uvedená opatření v současné době nutná, pochopíte a budete respektovat. Ani nás netěší, že musíme vzhledem k epidemiologické situaci omezit chod školy.

 

Foto ke článku

Organizace školního roku 2020/2021

19.08.2020

Vyučování:

Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020

Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021

Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června 2021

 

 Prázdniny:
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: pondělí 8. února 2021 – neděle 14. února 2021

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne v středu 1. září 2021.

 

Volno ředitele školy není zatím plánované.

Foto ke článku

Poděkování rodičům

26.06.2020


Vážení rodiče, 
jménem vedení školy a všech učitelů, vám děkuji  za spolupráci v dnes uzavřeném školním roce, který nebyl lehký ani pro učitele, ani pro žáky a tím méně pro vás, rodiče. Děkuji za váš vstřícný přístup, za suplování role učitele a za trpělivost. Vím, jak byla pro mnohé z vás situace obtížná a časově náročná a jak obrovský úkol jste zvládli. Smekám pomyslný klobouk a věřím, že děti vám vše v budoucnu vrátí.
Pokud bych vám mohla vystavit vysvědčení za uplynulé tři měsíce, hodnotila bych vaši snahu na výbornou.
Ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji klidné léto, plné sluníčka a pohody.
Ing. Milada Mizerová, ředitelka školy

 

Foto ke článku

Zakončení školního roku

17.06.2020

Organizace posledního školního dne v roce 2019/2020

Protože letošní školní rok je trochu netradiční, netradičně se s ním i rozloučíme, a to v atriu naší školy. Poslední roky se loučíme se žáky devátých tříd slavnostně ve Sboru českých bratří. Tentokrát nám to překazila nepřehledná série mimořádných opatření, a tak slavnostní akt předání vysvědčení deváťákům provedeme právě v atriu za účasti všech žáků 26.6.2020. V tento slavnostní den přijdou všichni žáci do školy v 8.15. Škola bude otevřená od 8.00.

Slavnost proběhne za účasti fotografa s krátkým kulturním programem v 8.30.

Teprve po této slavnosti, která bude trvat přibližně hodinu, se žáci odeberou do tříd a převezmou si svoje vysvědčení. Počítáme s ukončením vyučování kolem 10.15.

Vysvědčení si podle pokynů MŠMT mohou převzít všichni žáci osobně.

Ti žáci, kteří již ve škole byli a přinesli podepsané „Čestné prohlášení“, přijdou do školy v 8.15, půjdou do třídy a s třídním učitelem přijdou do atria. Ti, kteří se v době mimořádných opatření připravují stále distančně a budou si chtít vyzvednout vysvědčení osobně, musí přijít do své třídy v 8.15, zúčastnit se slavnosti v atriu a přinést podepsané „Čestné prohlášení“.

Pokud si žák nevyzvedne vysvědčení 26.6.2020, bude vysvědčení vydáváno zákonnému zástupci v týdnu 29.6. – 3.7.2020, v čase 9.00 – 12.00, v pátek 26.6. nebude vysvědčení k dispozici na sekretariátu školy.

 

Foto ke článku

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/2021

13.05.2020
 • Na odkaze naleznete "Seznam uchazečů s druhem a výsledkem zápisu pro školník rok 2020/2021":

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5141.pdf

 

 • Následné Informace pro rodiče přijatých žáků jsou k dispozici na odkaze:

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5142.pdf

 

Foto ke článku

Hodnocení - II. pololetí

03.05.2020

Vážení rodiče,

v minulých dnech vydalo MŠMT vyhlášku a metodický pokyn k hodnocení žáků za II.pololetí. K přečtení je v příloze. Koncem května zveřejníme bližší informace v souladu s vyhláškou o hodnocení na naší základní škole. Snahou bude dodržet základní principy hodnocení žáků – aby bylo v současné nestandardní situaci pokud možno spravedlivé a objektivní.

Jsme velmi rádi, že se téměř všichni žáci zapojili do nestandartní domácí výuky, že svědomitě plní domácí přípravu a zapojují se do online výuky. Děkujeme vám, rodičům, že s dětmi pracujete a pomáháte jim i nám v této zvláštní situaci.

Společně to zvládneme.

Vedení školy

 

Odkaz na zmíněnou vyhlášku a metodický pokyn:
https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5138.pdf

Foto ke článku

Úprava školního řádu

08.10.2019

Vážení rodiče,
upozorňuji na aktualizaci školního řádu, který je na webových stránkách naší školy v rubrice Dokumenty. Školní řád byl projednán na pedagogické radě a 3.10. 2019 jej schválila Školská rada. Změny jsou vyznačeny červeně a nový školní řád je platný od 7.10.2019. Dodatky ke školnímu řádu zůstávají v platnosti.

Milada Mizerová, ředitelka školy

Sedmička opět mezi nejlepšími

Sedmička opět mezi nejlepšími

14.09.2019
Druhá zářijová středa byla termínem tradičního běhu „Teribear hýbe Mladou Boleslaví“. Letos se tato akce uskutečnila již popáté a stejně jako ve všech předchozích ročnících se tentokrát na start do lesoparku Štěpánka vydalo několik desítek žáků sedmé základní školy...