logo
logo

Vzdělávací programy

 • Výchovně vzdělávací proces je realizován podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ ve všech ročnících.
 • Ve školním roce 2018/2019 ve třídách VI.A,VII.A a  VIII.A je  využita disponibilní bilance hodin k rozšíření výuky matematiky.
 • Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ je povinný předmět cizí jazyk – angličtina zařazen od třetího ročníku s tříhodinovou dotací. Výuka druhého cizího jazyka (němčina, ruština, španělština) je zahájena v sedmém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.  
 • Zřízení třídy pro jazykovou přípravu cizinců – žáků ze zemí EU.
 • K 1. 9. 2005 byla škola zařazena do sítě škol poskytujících jazykovou přípravu cizinců pocházejících z členských států EU ve věku povinné školní docházky. Příprava probíhá formou 70 hodinového kurzu po dobu nejvýše 6 měsíců, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Vyučovací proces

Ve vyučovacím procesu se učitelé budou orientovat zejména na:

 • podíl samostatné práce žáků v hodinách
 • rozvíjení vyjadřovacích schopností žáků v oblasti prezentace a obhajoby vlastní práce
 • upřednostnění rozvoje dovedností před poznatkovou částí učiva
 • praktické využití učiva – rozvoj aplikačních schopností dětí
 • samostatné vyhledávání a zpracovávání informací s jejich následnou prezentací
 • využívání nových forem práce s využitím AV techniky a prezentační techniky

V souladu s platnými pokyny a nařízeními MŠMT vyplývá povinnost zařadit do učebních plánů tato témata a oblasti :

 1. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
 2. Podle Pokynu MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací:
  1. zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie
  2. základní poznatky o ochraně obyvatelstva v případě havárií s únikem škodlivin do životního prostředí
  3. zásady chování obyvatelstva při vzniku živelních pohrom včetně nezbytných dovedností
  4. další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací
 3. Obsah nepovinného předmětu volba povolání (Metodický pokyn MŠMT 19485/2001-22) - jeho zařazení do obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce (výchova k občanství, výchova ke zdraví a pracovní činnosti) a dalších podle věku dětí (např. prvouka).
 4. Obsah materiálu k začlenění témat environmentální výchovy do učebních plánů je součástí všech témat pojednávajících o životním prostředí a jeho ochraně mezipředmětově v úrovni odpovídající věkovým zvláštnostem žáků.
 5. Obsah předmětu etická výchova je zařazován do obsahu tematických plánů ve všech ročnících v rozsahu, který odpovídá danému tématu a věkové skupině dětí.
 6. V souladu s potřebou zlepšit emoční inteligenci a sociální dovednosti žáků je do učebního plánu 6.  ročníku zařazen předmět Etická výchova s jednohodinovou týdenní dotací.
 7. Do předmětů matematika, prvouka, výchova k občanství a všude tam, kde to vyhovuje charakteru předmětů a věkové skupině dětí,byla zařazena témata spojená s finanční gramotností.
 8. Dopravní výchova prolíná tematicky všemi předměty v návaznosti na věkovou kategorii žáků a tematickou vhodnost učiva.
 9. Všechny předměty v míře, která odpovídá charakteru předmětu a schopnostem žáků, zařadí do tematických plánů velká výročí roku - např. 100 let vzniku Československa.