logo
logo

ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1082, příspěvková organizace zveřejňuje na základě platnosti zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, následující základní informace.

Údaje o řediteli školy

Ředitel školy: Mgr. Lukáš Zahrada

Jmenován do funkce od 1. 8. 2022 na základě konkurzního řízení, podle ustanovení § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 4772 ze dne 16. května 2022.

Pravomoci ředitele školy

Rozhodování o výše uvedených záležitostech je výlučně v kompetenci ředitele školy.

 • Ředitel řídí školu nebo školní zařízení, plní povinnosti vedoucího organizace a jmenuje a odvolává své zástupce. Odpovídá za splnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce školy nebo školního zařízení a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření podmínek pro činnost rady školy, pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření, kontroluje práci pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků a studijních výsledků žáků. Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy (pokud je na škole zřízena).
 • Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.
 • Ředitel rozhoduje o:
  1. přeřazení žáka do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
  2. odkladu povinné školní docházky
  3. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy
  4. přijetí k základnímu vzdělávání, přestupu žáka na jinou školu, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu; povolení pokračování v základním vzdělávání
  5. opakování ročníku po splnění povinné školní docházky
  6. výši, snížení nebo prominutí úplaty za poskytování školských služeb
  7. povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

Pověření pracovníci

Pracovník určený k poskytování informací

Mgr. Lukáš Zahrada, ředitel školy

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení

Ing.  Milada Mizerová - zástupce ředitele školy

Mgr. Dagmar Šimonová - zástupce ředitele školy


Údaje o možnostech odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

 1. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství školy, která napadené rozhodnutí vydala.
 2. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, nestanoví-li jinou lhůtou zvláštní právní předpis (zákon č. 71/1967 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.).
 3. Pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí.
 4. Odvolat se lze proti: rozhodnutím ředitele školy ve věcech uvedených v bodě B, odstavec 2

Odvolacím orgánem proti rozhodnutí ředitele ve věcech výše uvedených je KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů je upraveno vyhláškou č. 150/1958 Ú.I.


Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace - zákon č. 106/99 Sb.

 1. Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti.
 2. Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.
 3. Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:
  1. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, - rozhodne o odmítnutí žádosti.
  2. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů žadateli.
  3. Poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena a), a to písemně, nahlédnutím do spisu včetně možnosti pořídit kopii nebo na paměťových médiích.
 4. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 5. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Závažnými důvody jsou:
  1. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  2. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  3. konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma a více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Základní škola nebude žádat úhradu v souvislosti s poskytováním informací.


Výroční zpráva

 1. Základní škola vždy do 1. března zveřejní výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující následující údaje:
  1. počet podaných žádostí o informace
  2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
  3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu,
  4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů,
  5. další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
 2. Základní škola začleňuje do své výroční zprávy jako její samostatnou část oddíl s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".
 3. Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy jsou dokumenty volně přístupné a jsou zpřístupněny veřejnosti k nahlédnutí v sekretariátu školy.