logo
logo

Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 je největším zařízením ze ZŠ zřizovaných Magistrátem města Mladá Boleslav.

 • Objekt školy je umístěn v lokalitě sídliště Severní město v dosahu autobusových linek ze stanic v ulici Havlíčkova a U Stadionu.
 • Školní budova má charakter pavilónové školní budovy, do provozu byla uvedena ve školním roce 1978/1979; v průběhu školního roku 2010/2011 proběhla celková rekonstrukce školy s cílem snížit její celkovou energetickou náročnost. Cena akce převýšila 20 miliónů Kč.
 • Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni a průběžně dochází k jeho obnově. Průběžně dochází k postupné výměně školního nábytku, obnova vybavení odborných učeben a kabinetů i celého interiéru školy.
 • Ve školní budově je 49 učeben - 17 učeben slouží jako odborné pracovny. 18 učeben je vybaveno interaktivními tabulemi s multimediálním programovým vybavením.
 • Škola má k dispozici 30 počítačů v počítačové učebně, kterou lze posuvnou stěnou rozdělit na dvě samostatné počítačové pracovny. Použitím mobilní sestavy dataprojektoru a notebooku lze díky mikrovlnnému pokrytí zajistit přístup k výukovým programům a internetu ze všech učeben, které nejsou vybaveny interaktivní technikou.
 • V budově školy jsou dvě tělocvičny.
 • K výuce výtvarné výchovy i pro zájmovou činnost slouží keramická pec s přípravnou dílnou a dílna s hrnčířským kruhem.

Vzdělávací programy školy

 • Výchovně vzdělávací proces je realizován podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ ve všech ročnících.
 • Třídy VI.A , VII.A a IX.A mají posílenu dotaci hodin matematiky a jsou vedeny jako třídy s rozšířenou výukou matematiky.
 • Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ je výuka prvního cizího jazyka zahajována ve 3. ročníku s dotací tří hodin.
 • Druhý cizí jazyk (němčina, ruština, španělština) volí žáci v sedmém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.
 • Zřízení třídy pro jazykovou přípravu cizinců – žáků ze zemí EU.
 • K 1. 9. 2005 byla škola zařazena do sítě škol poskytujících jazykovou přípravu cizinců pocházejících z členských států EU ve věku povinné školní docházky. Příprava probíhá formou 70 hodinového kurzu po dobu nejvýše 6 měsíců, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Školní družina

 • Ve škole je 7 oddělení školní družiny s kapacitou 210 žáků - byla dosažena maximální možná kapacita.
 • Provoz ŠD od 6:00 do 7:45 a od 11:55 do 16. 30
 • Ranní družina je otevřena pro všechny žáky

Stravování

 • Součástí školy není školní jídelna, školní stravování pro žáky zajišťuje Školní jídelna Václavkova ulice 1083
 • telefon 326 729 204