logo
logo

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1.9.2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a z koncepce ŠPP. Aktivity ŠPP zajišťuje školní psycholog, výchovný poradce, školní speciální pedagog a školní metodik prevence.

Personální obsazení ŠPP

  • Mgr. Otakar Patočka, školní psycholog; patocka@zs7mb.cz
  • Mgr. Dagmar Šimonová, výchovná poradkyně;  
  • Mgr. Vladimíra Marušková, školní speciální pedagožka; školní metodička prevence
  • Mgr. Kateřina Smrčková, školní metodička prevence; 
  • Ing. Milada Mizerová, výchovný a kariérový poradce;

Celková koncepce školy se zaměřuje na maximální individualizaci přístupů k výchovně vzdělávací práci s ohledem na schopnosti a možnosti každého žáka.

Ambulantní náprava poruch učení

  • Ambulantní náprava poruch učení podle individuálních plánů probíhá formou nepovinného předmětu "Náprava SPU".
  • Všichni žáci, kteří jsou doporučeni odborným pracovištěm k integraci, mají na základě žádosti zákonného zástupce a pokynů pedagogicko psychologické poradny zpracován individuální program, který je pravidelně vyhodnocován a konzultován se všemi vyučujícími. Plány podléhají i pravidelným kontrolám výchovných poradců, vedení školy i specializovaných pracovišť.
  • Databáze registrovaných žáků je průběžně aktualizována a všichni vyučující jsou seznámeni se směrnicemi pro práci s touto skupinou dětí.
  • Registrace je prováděna výchovnými poradci v souladu s platnou legislativou o ochraně citlivých údajů žáků.