logo
logo
27.05.2024

Školská rada – volby


Na základě volebního řádu ředitel školy ustanovuje přípravný výbor voleb do školské rady pro funkční období 2024–2027:

Mgr. Dagmar Šimonová – předseda
Petra Marčeková
Mgr. Kateřina Smrčková

Volby do školské rady:

zákonní zástupci žáků – volba proběhne ve vestibulu školy. 25.6.2024 (10.30 – 15.30 hodin), kde bude i kandidátní listina. Kandidátní listina bude zveřejněna na nástěnce Ežk do 14. 6. 2024

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) paragraf č: 167 a 168 zřizuje zřizovatel na základních školách školskou radu. Školská rada je šestičlenná. Dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy z řad pedagogických pracovníků školy volí pedagogičtí zaměstnanci školy a dva členy z řad zákonných zástupců (rodičů) žáků školy volí zákonní zástupci žáků. Funkční období školské rady je tříleté. Pokud chcete kandidovat do školské rady za zákonné zástupce žáků, informujte o této skutečnosti přípravný výbor prostřednictvím mailu sekretar@zs7mb.cz do 10. 6. 2024 (uveďte jméno, příjmení, věk, povolání, obec trvalého pobytu), aby mohla být zveřejněna listina kandidátů a připraveny volební lístky. Členy rady budou zvoleni dva zástupci rodičů, kteří získají nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.


Školská rada na základě školského zákona: vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, navrhuje jeho změnu, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření pro zlepšení, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli, zřizovateli a dalším orgánům, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Mgr. Lukáš Zahrada, ředitel školy