logo
logo
27.03.2024

Zápis se skládá ze dvou částí:

  1. administrativní část

Před zápisem je nutná registrace dítěte pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS na webových stránkách školy. Registrace bude dostupná od 25. 3. do 4. 4. 2024. Zákonný zástupce vyplní potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou automaticky odešle do systému školy. Na e-mail zákonného zástupce, který zde vyplní, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti. Při registraci zároveň vyberte vhodný termín (den a čas) samotného zápisu. Po vyplnění zákonný zástupce vytiskne formulář, podepíše ho a přinese v daný termín motivačního zápisu, 5. nebo 6. 4. 2024 do školy.

  1. motivační část s osobní účastí

Termín motivačního zápisu: pátek 5. 4. 2024 od 14 do 17 hodin nebo v sobotu 6. 4. 2024 od 9.00 do 11.00 hodin. Téma zápisu: „Pojďte s námi do pohádky“

U zápisu provádí škola základní screening žáka.

Na motivační zápis nezapomeňte přinést:

  • rodný list dítěte
  • vytisknutou a podepsanou žádost z portálu Zápisy Online
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU

Právní normy a vstup dítěte do školy

  • K zápisu se dostaví každé dítě, které ke dni 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku, děti narozené 1. 9.  až 31. 12. 2018 lze přijmout pouze na doporučení Pedagogicko-psychologické poradny (PPP), děti narozené 1. 1. až 30. 8. 2019 na doporučení Pedagogicko- psychologické poradny (PPP) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být doplněna doporučením Pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost o odklad je nutné označit při vyplňování formuláře v systému Zápisy Online. Pokud již nyní uvažujete o odkladu, a MŠ Vám jej také doporučuje, neváhejte a objednejte vaše dítě na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo Speciálně pedagogického centra (SPC) předem. K zápisu pak přineste písemné vyjádření z PPP/SPC a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Zákonní zástupci žáka mají možnost volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou zařazeni žáci z obvodu školy. O přijetí/nepřijetí do základní školy rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Seznam přijatých žáků pod registračními čísly bude zveřejněn na stránkách školy a ve vstupních prostorách školy; rozhodnutí o přijetí si rodiče vyzvednou v sekretariátu školy (termín bude upřesněn). Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy.
  • V případě, že se v řádném termínu k zápisu nemůžete dostavit, proběhne po telefonické dohodě 11. 04. 2024 náhradní zápis.