logo
logo
  • Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole - práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických pracovníků a dalších pracovníků školy.
  • Upravuje provoz a vnitřní režim školy, podmínky pro bezpečnost, ochranu zdraví žáků, ochranu žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy.
  • Upravuje podmínky pro zacházení s majetkem školy žáky.
  • Stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování žáků, včetně výchovných opatření

Školní řád - úplné znění