logo
logo
25.03.2020

K zápisu přihlásí zákonný zástupce dítě, které k 31.8.2020 dovrší 6 let věku. Mladší děti lze přijmout jenom na základě doporučení:

  • Děti, které dovrší 6 let v období 1.9. – 31.12.2020, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • Děti, které dovrší 6 let v období 1.1. – 30.6.2021, mohou být přijaté k plnění školní docházky na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení a vyjádření pediatra.

        Zákonný zástupce žáka může žádat v době zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. O odklad požádá zákonný zástupce přímo při vyplňování formuláře online zápisu v příslušné položce. Žádost musí být doplněna doporučením školského poradenského zařízení a vyjádřením pediatra nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty doloží zákonný zástupce spolu s podepsanou žádostí způsobem popsaným výše.

V případě nedoložení náležitostí žádosti ředitelka vyzve žadatele k odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě.

Zákonní zástupci mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy a to do výše povoleného počtu žáků uvedeném ve školském rejstříku.

Pořadí odevzdaných žádostí nemá vliv na rozhodování ve správním řízení.

Po skončení zápisu, až skončí mimořádná opatření vyhlášená vládou ČR, bude operativně stanoven termín úvodní schůzky pro rodiče žáků budoucích prvňáčků, na které obdrží všechny důležité informace a seznámí se s třídními učitelkami. Následovat budou dvě pohádková setkání pouze s dětmi, kde se malí školáci hravou formou seznámí s prostředím školy.

Kritéria přijetí:

  1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti podle vyhlášky Magistrátu města Mladá Boleslav
  2. Děti zaměstnanců
  3. Přítomnost sourozenců ve škole

Ve školním roce 2020/2021 budeme otvírat čtyři třídy.

V případě nemožnosti použít uvedená kritéria, bude rozhodováno losováním.