logo
logo
07.05.2020

Dopolední aktivity pro žáky 1. - 3. tříd budou začínat v 8.15 a končit ve 12 hodin. Pokud žák těchto tříd nebude přihlášen na odpolední aktivity, končí mu vyučování ve 12 hodin.

Odpolední aktivity se budou vztahovat pouze na žáky 1. - 3. tříd. Tyto aktivity se budeme snažit směřovat do venkovních prostor v areálu školy. Odpolední aktivita bude končit v 15 hodin. Dříve nebude možné si dítě z odpolední aktivity vyzvednout.

Pro žáky 4. a 5. tříd bude výuka probíhat pouze dopoledne od 8.15 do 12.50.

Složení skupin bude po celou dobu docházky do školy neměnné. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. O složení skupin budou rodiče informováni prostřednictvím EŽK 21.5.2020.

Školní družiny (včetně ranní) ani zájmové kroužky nejsou povoleny. Tělesná výchova se nebude vyučovat (zákaz MŠMT).

V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, ale vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivitách ve vzájemné blízkosti, stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách školy, budou roušky povinné.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

 

V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka. Děti, které nebudou docházet do školy, budou pokračovat dle pokynů TU v domácí výuce. Jakou formou bude tato výuka probíhat, záleží na rozhodnutí třídního učitele.

 

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

https://www.zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5139.pdf

 

Formulář o účasti / neúčasti dítěte na vyučování od 25.5.2020 (ke stažení):

http://zs7mb.cz/uploads/mediafiles/9/5140.doc