Adresa
Václavkova 1082
Mladá Boleslav
Sekretariát
+420 326 733 971

Zaměření školy, vzdělávací nabídka žákům

Vzdělávací programy

 1. Výchovně vzdělávací proces je realizován podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ ve všech ročnících.
 2. Ve školním roce 2016/2017 ve třídách VI.A,  VIII.A a IX.A byla využita disponibilní bilance hodin k rozšíření výuky matematiky.
 3. Podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro každého“ je povinný předmět cizí jazyk – angličtina zařazen od třetího ročníku s tříhodinovou dotací. Výuka druhého cizího jazyka (němčina, ruština, španělština) je zahájena v sedmém ročníku s dvouhodinovou týdenní dotací.  
 4. Zřízení třídy pro jazykovou přípravu cizinců – žáků ze zemí EU.
  K 1. 9. 2005 byla škola zařazena do sítě škol poskytujících jazykovou přípravu cizinců pocházejících z členských států EU ve věku povinné školní docházky. Příprava probíhá formou 70 hodinového kurzu po dobu nejvýše 6 měsíců, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Vyučovací proces

Ve vyučovacím procesu se učitelé budou orientovat zejména na:

 • podíl samostatné práce žáků v hodinách
 • rozvíjení vyjadřovacích schopností žáků v oblasti prezentace a obhajoby vlastní práce
 • upřednostnění rozvoje dovedností před poznatkovou částí učiva
 • praktické využití učiva – rozvoj aplikačních schopností dětí
 • samostatné vyhledávání a zpracovávání informací s jejich následnou prezentací
 • využívání nových forem práce s využitím AV techniky a prezentační techniky

V souladu s platnými pokyny a nařízeními MŠMT vyplývá povinnost zařadit do učebních plánů tato témata a oblasti :

 1. Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance
 2. Podle Pokynu MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných situací:
  1. zásady ochrany obyvatelstva v případě radiační havárie
  2. základní poznatky o ochraně obyvatelstva v případě havárií s únikem škodlivin do životního prostředí
  3. zásady chování obyvatelstva při vzniku živelních pohrom včetně nezbytných dovedností
  4. další poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných situací
 3. Obsah nepovinného předmětu volba povolání (Metodický pokyn MŠMT 19485/2001-22) - jeho zařazení do obsahu vzdělávací oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce (výchova k občanství, výchova ke zdraví a pracovní činnosti) a dalších podle věku dětí (např. prvouka).
 4. Obsah materiálu k začlenění témat environmentální výchovy do učebních plánů je součástí všech témat pojednávajících o životním prostředí a jeho ochraně mezipředmětově v úrovni odpovídající věkovým zvláštnostem žáků.
 5. Obsah předmětu etická výchova je zařazován do obsahu tematických plánů ve všech ročnících v rozsahu, který odpovídá danému tématu a věkové skupině dětí.
 6. V souladu s potřebou zvýšit komunikační a vyjadřovací schopnosti žáků je do učebního plánu 6. ročníku zařazen předmět Komunikační dovednost s jednohodinovou týdenní dotací.
 7. Do předmětů matematika, prvouka, výchova k občanství a všude tam, kde to vyhovuje charakteru předmětů a věkové skupině dětí,byla zařazena témata spojená s finanční gramotností.
 8. Dopravní výchova prolíná tematicky všemi předměty v návaznosti na věkovou kategorii žáků a tematickou vhodnost učiva.
 9. Všechny předměty v míře, která odpovídá charakteru předmětu a schopnostem žáků, zařadí do tematických plánů velká výročí roku – 100. výročí rozpoutání 1. světové války, 75. výročí vypuknutí 2. světové války, 600. výročí smrti Jana Husa, 25. let od 17. listopadu 1989.
Elektronická žákovská knížka
Aktuální projekty
"Miniolympiáda" druhých ročníků
více
Sedmička ovládla atletický víceboj na domácím hřišti
více


Cyklovlek BIKELINER®